Ảnh: Lính Mỹ giăng “thiên la địa võng” với Mexico, chặn đứng dân di cư

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 1

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 2

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 3

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 4

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 5

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 6

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 7

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 8

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 9

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 10

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 11

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 12

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 13

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 14

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 15

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 16

anh: linh my giang "thien la dia vong" voi mexico, chan dung dan di cu hinh 17